Hämeen Mobilistit ry
HÄMEEN MOBILISTIT
YHTEYSTIEDOT
YLEISÖTAPAHTUMAT
Tapahtumakalenteri
Hälläpyörä-lehti
Myydään-Ostetaan-
Lomakkeet/linkit
Kuvagalleria
Yhdistyksen säännöt
SAHK Kanta-Häme
Yhdistyksen säännöt

HÄMEEN MOBILISTIT RY
YHDISTYKSEN
SÄÄNNÖT

 

 

NIMI JA KOTIPAIKKA

 

1 § 

Yhdistyksen nimi on Hämeen Mobilistit ry. Sen kotipaikka on

Janakkala.

TARKOITUS JA TOIMINTA

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on

-  toimia moottoriajoneuvoperinnettä vaalivien henkilöiden yhteenliittymänä

-  vaalia vanhaa moottoriajoneuvokulttuuria ja liikenneperinnettä

-  edistää historiallisten moottoriajoneuvojen säilyttämistä, kunnostamista, konservointia ja entistämistä

-  jakaa historiallisia moottoriajoneuvoja koskevaa tietoutta.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-  kuuluu jäsenyhdistyksenä  Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto – SAHK ry - nimiseen yhdistykseen

-  järjestää näyttelyitä, ajoja, retkeilyjä ja kuntoisuuskilpailuja vanhoille moottoriajoneuvoille

-  järjestää kokous- ja esitelmätilaisuuksia

-  harjoittaa julkaisutoimintaa

-  tallentaa moottoriajoneuvoperinteeseen liittyvää aineistoa

-  järjestää vanhojen ajoneuvojen ja niiden osien kierrätykseen sopivia tilaisuuksia

-  toimii yhdessä vastaavien muiden yhdistysten kanssa.

-  harjoittaa muuta vastaavaa tarkoituksiaan edistävää toimintaa.

 

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

-  toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan

-  ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

-  voi ylläpitää rahastoja

-  voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta

-  voi harjoittaa kioskikauppaa ja kahvilaliikettä.

 

JÄSENET

5 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä moottoriajoneuvoperinteestä kiinnostunut henkilö,

joka hyväksyy Suomen ajoneuvohistoriallisen keskusliitto – SAHK  ry-nimisen yhdistyksen toiminnan, tarkoituksen sekä säännöt. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus.

Yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä ja kannatusjäseniä.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen vuosikokouksen päätöksellä kutsua

yksityinen henkilö, joka on osallistunut yhdistyksen toimintaan erityisen ansiokkaasti.

Kannatusjäseneksi voi hallitus hyväksyä luonnollisen henkilön tai oikeustoimikelpoinen yhteisön.

Yhdistyksen jäsenillä on yhtäläiset oikeudet ja velvoitteet, kuitenkin niin, että kannatusjäsenillä on ainoastaan puheoikeus.

 

6 §

Yhdistyksen hallitus pitää yllä sähköistä jäsenrekisteriä, johon on merkitty jäsenen nimi ja kotipaikka. Jäsenrekisterin perusteella yhdistys voi lähettää postitse tai sähköpostitse toimintaa koskevia tiedotteita. Yhdistys voi julkaista jäsenluettelon niistä jäsenistä, jotka ovat antaneet siihen suostumuksen.

 

7 §

Yhdistyksen hallitus voi yhdistyslain 14 ja 15 §:ssä mainituin edellytyksin erottaa jäsenen yhdistyksestä. Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa yhdistyksen kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan kolmen (3) kuukauden kuluessa sen eräpäivästä.

 

8 §

Uudet jäsenet suorittavat yhdistykselle liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Vuosijäsenet ja kannatusjäsenet maksavat vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenmaksujen suuruus edellä mainituille jäsenryhmille päätetään syyskokouksessa. Vuosijäsenten jäsenmaksuun sisältyy jäsenmaksu yhdistykselle ja yhdistyksen jäsenestään SAHK ry:lle maksama jäsenmaksu. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta, mutta hänen jäsenmaksunsa SAHK ry:lle maksaa yhdistys.

Yhdistyksen hallitus voi yksimielisesti tehdyllä päätöksellä myöntää vuosittaisesta

jäsenmaksusta vapautuksen tai maksuajan pidennyksen klubin jäsenelle, joka sairauden tai siihen verrattavan syyn perusteella ei voisi jäsenmaksuvelvollisuuttaan täyttää.

 

HALLITUS

9 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä, joista kolme (3) jäsentä on vuosittain erovuorossa.

Puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisen kerran erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan, yhdistyksen kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan muita tarpeellisia toimihenkilöitä.

Yhdistykselle valitaan hallituksen jäsenten joukosta kaikkien yhdistyksen sähköisten tunnusten haltija. Tunnuksia käytetään mm. www-sivujen ja sähköpostiosoitteiden ylläpitoon sekä sähköisiä palveluita koskeviin sopimuksiin, ostoihin, tilauksiin ja tilausten lopettamisiin. Yhdistyksen pankkitunnuksista vastaa rahastonhoitaja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide paitsi vaaleissa arpa.

 

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

 

TILIT

11 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

12 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle postitse tai sähköpostitse 

 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

13 §

Yhdistyksen kokouksia ovat kevät- ja syyskokoukset. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Kokoukset järjestetään Kanta-Hämeen alueella.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnä olevalla jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa ainoastaan puheoikeus. Valtakirjalla ei voi kokouksissa äänestää.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 

KEVÄT- JA SYYSKOKOUKSET

14 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  Kokouksen avaus

2.  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.   Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus

6.   Esitetään toiminnantarkastajien lausunto

7.   Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta

8.   Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

9.    Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat;

10.  Kokouksen päättäminen.

 

15 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   Kokouksen avaus

2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.   Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5.   Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle toimikaudella

6.   Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

7.   Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavalle toimikaudelle

8.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja

9.   Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

11.  Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat

12.  Kokouksen päättäminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti ilmoitettava asiansa hallitukselle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

 

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

16 §              

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Kokouskutsuissa on mainittava, että kokouksissa käsitellään yhdistyksen purkamista. Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoitusperien mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 

HÄMEEN MOBILISTITYHTEYSTIEDOTYLEISÖTAPAHTUMATTapahtumakalenteriHälläpyörä-lehtiMyydään-Ostetaan-Lomakkeet/linkitKuvagalleriaYhdistyksen säännöt